Zásady ochrany osobních údajů

I. OBECNÉ

1. Informace týkající se shromažďování osobních údajů

V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

Odpovědná strana podle článku 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) je Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, E-mail: info@promo-pneumatiky.cz, Web: promo-pneumatiky.cz (viz podrobnosti). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete na adrese info@promo-pneumatiky.cz nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

Používání našich webových stránek je v zásadě možné bez zpracování osobních údajů. Viz níže uvedené odpovídající poznámky týkající se (osobních) údajů, které jste nám technicky zaslali. Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele služeb nebo pokud si přejeme použít vaše údaje pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat níže o příslušných postupech. Nakonec také pojmenujeme stanovená kritéria doby uchovávání.

2. Účely a právní základ zpracování 

Pokud není uvedeno nebo specifikováno jinak, účelem našich činností zpracování dat je sledování našich vlastních obchodních účelů.

Pro zpracování údajů používáme různé právní základy.

 • Pokud nám dáte souhlas s určitými operacemi zpracování osobních údajů, je právním základem článek 6 I písm. a GDPR (dále jen jako „souhlas“).

 • Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro zahájení nebo plnění smlouvy, jejíž (potenciální) smluvní stranou je subjekt údajů, např. pokud se u nás zeptáte na produkty a/nebo objednáte zboží a zpracování dat je nezbytné pro dodání zboží, článek 6 I písm. b GDPR je právním základem (dále jen „plnění smlouvy“).

 • Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, např. pro plnění povinností registrace daní, článek 6 I písm. c GDPR je právním základem.

 • Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. pokud byl návštěvník některého z našich skladů zraněn a jeho údaje musely být předány lékaři a/nebo nemocnici, článek 6 I písm. d GDPR je právním základem.

 • Zpracování osobních údajů může podle článku 6 písm. f GDPR povoleno zákonem o ochraně údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevládají zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby (dále jen „vyváženost zájmů“). Výkon našeho podnikání v zájmu zachování pracovních míst našich zaměstnanců a blahobytu akcionářů považujeme za náš základní oprávněný zájem. To se vztahuje také na oprávněné zájmy společností výslovně popsané evropským zákonodárcem. Lze tedy předpokládat oprávněný zájem, pokud jsou subjekt údajů a společnost ve vztahu se zákazníkem (bod 47 věta 2 nařízení GDPR) nebo jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

3. Vaše práva

Máte následující práva, pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají:

 • Právo na informace

 • Právo na opravu nebo výmaz

 • Právo na omezení zpracování

 • Právo vznést námitku proti zpracování

 • Právo na přenositelnost údajů

Máte také právo stěžovat si na nás ohledně zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím orgánu dozoru nad ochranou údajů. Vaše práva jsou upravena v kapitole 3 GDPR.

4. Námitky nebo odvolání proti zpracování vašich údajů 

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání ovlivní legitimitu zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nás informovali.

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. To je případ, pokud zejména není zpracování vyžadováno k plnění smlouvy s vámi, což je v každém případě popsáno v následujícím popisu funkcí. V případě takového odvolání vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to dělali. V případě oprávněné námitky situaci prozkoumáme a buď přerušíme nebo upravíme zpracování údajů nebo vás informujeme o našich přesvědčivých oprávněných důvodech, se kterými ve zpracování pokračujeme.

Samozřejmě máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. Pokud jde o vaši námitku proti reklamě, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktů uvedených v části 1.

5. Příjemci a kategorie příjemců vašich osobních údajů

Informace o našich zákaznících jsou pro nás důležité a pomáhají nám optimalizovat služby, které nabízíme. Informace, které dostáváme, předáváme třetím stranám pouze v rozsahu uvedeném níže:

 • Přidružené společnosti: Auto-Raifen GmbH SLTD předává osobní údaje (a uživatelské údaje) přidruženým společnostem a jejich dceřiným společnostem za účelem zpracování objednávek. Tyto společnosti buď podléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů, nebo se řídí pokyny, které poskytují alespoň stejnou ochranu jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 • Poskytovatelé služeb: Angažujeme další společnosti a jednotlivce, aby pro nás plnili určité úkoly. Mezi příklady patří: doručování balíků, zasílání dopisů nebo e-mailů, zpracování plateb (kreditní karty, inkasa, faktury), údržba našich seznamů zákazníků, analýza našich databází, reklamní činnost a zákaznický servis. Tito poskytovatelé služeb mají přístup k osobním informacím, které potřebují k plnění svých úkolů. Nesmí to však použít pro jiné účely. Dále jsou povinni zacházet s informacemi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy o ochraně údajů.

 • Poskytovatelé služeb mimo EU/EHP: Nemůžeme vyloučit, že naši subdodavatelé používají jiné poskytovatele služeb ve třetích zemích. Podle článku 28 odst. 4 GDPR ukládáme všem poskytovatelům služeb povinnost dodržovat přiměřené a přiměřené záruky v souladu s článkem 44 a násl. GDPR (převod do třetích zemí).

 • Vždy se snažíme zdokonalovat naše služby zákazníkům a nakupovat až po přijetí zboží, což je pro zákazníky přátelské, časově úsporné a rozhodné. Nyní vám nabízíme takzvanou službu „Předpověď“ při vnitrostátní přepravě zboží zakoupeného od nás. Náš poskytovatel služeb vás nejprve prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu informuje, že vaše zásilka je na cestě a doručení by mělo proběhnout následující den. Pokud je tento den pro vás vhodný, nemusíte dělat nic jiného. Pokud den není vhodný, máte různé možnosti změny, díky nimž je příjem zboží pro vás flexibilnější, příjemnější a bezpečnější. Další informace naleznete na adrese www.dpd.com.

 • Účet a osobní údaje o zákaznících, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, nebo pokud je to nutné k provedení našich Všeobecných obchodních podmínek nebo jiných dohod, nebo k ochraně našich práv i práv našich zákazníků a třetích stran. To zahrnuje výměnu údajů se společnostmi, které se specializují na prevenci a minimalizaci účinků zneužití kreditních karet a podvodů. Výslovně prohlašujeme, že v tomto ohledu nejsou údaje předávány ke komerčnímu použití, což je v rozporu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 • Dobrovolné předávání údajů: Po úspěšném zadání objednávky máte možnost dobrovolně se zúčastnit marketingového průzkumu, abychom mohli pokračovat ve zlepšování našich služeb pro vás. Příklad: Zasílání zpravodaje pro partnerské společnosti. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. a GDPR („Souhlas“).

6. Kritéria pro uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a ukládáme v souladu s právním základem uvedeným v tomto prohlášení. Pokud již údaje k zahájení smlouvy nebo plnění smlouvy nepotřebujete, budou vymazány v souladu s příslušnou zákonnou dobou uchovávání.

7. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Z právních a/nebo organizačních důvodů společnosti mohou být v budoucnu vyžadovány změny nebo úpravy našich Zásad ochrany osobních údajů, a to i v krátké době. Vezměte prosím na vědomí aktuální verzi našich Zásad ochrany osobních údajů.

II. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO INDIVIDUÁLNÍ TYP POUŽITÍ 

1. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek 

V případě pouze informativního použití webových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou technicky nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a pro zajištění stability a bezpečnosti:

 • IP adresa.

 • Datum a čas žádosti.

 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT).

 • Obsah požadavku (konkrétní stránka).

 • Stav přístupu/stavový kód HTTP.

 • Množství přenesených dat.

 • Web, ze kterého pochází požadavek.

 • Prohlížeč.

 • Operační systém a jeho rozhraní.

 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Kromě výše uvedených údajů se ve vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku používaným prohlížečem a jejichž prostřednictvím získává určité informace umístění, které nastavuje cookie (zde prostřednictvím nás). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla uživatelsky přívětivější a efektivnější. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 S.1 písm. f GDPR („Rovnováha zájmů“).

2. Kontakt

Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které poskytnete (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a případně telefonní číslo), budeme ukládat, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Vymažeme data, která v tomto kontextu vzniknou poté, co již jejich ukládání není vyžadováno, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchování.

Pokud jste u nás zákazníkem a máte například dotazy nebo stížnosti na vaši objednávku, právním základem zpracování údajů je článek 6 odst.1 S.1 písm. b GDPR („plnění smlouvy“). Pokud nejste naším zákazníkem, právním základem je čl. 6 odst. 1 S.1 písm. f GDPR („Rovnováha zájmů“).

3. Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

Kromě čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které lze v případě zájmu využít. K tomu budete obecně muset poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a uvedeny do provozu námi a jsou vázány našimi pokyny.

Dále můžeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud spolu s partnery nabízíme účast na nabídkách, soutěžích, kontraktech nebo podobných službách. Obdržíte další informace o zadání vašich osobních údajů nebo v popisu nabídky.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás v popisu nabídky informovat o důsledcích této okolnosti.

4. Použití cookies

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a fungování jsou vysvětleny níže:

 • Přechodné cookies

 • Trvalé cookies

Přechodné cookies se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. Patří sem zejména soubory cookie týkající se relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na náš web. Soubory cookie týkající se relace jsou odstraněny, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé soubory cookie jsou po určité době automaticky odstraněny, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svého přání a například odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Informujeme vás, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.

Cookies také používáme k vaší identifikaci při následných návštěvách, pokud u nás máte účet, nebo k vyhodnocení efektivity marketingových aktivit, např. pokud jste k nám přesměrováni prostřednictvím webové stránky od zvláštního partnera nebo prostřednictvím speciální reklamy. Tyto soubory cookie jsou uloženy po dobu až 30 dnů.

Použité Flash cookies nedetekuje váš prohlížeč, ale váš modul plug-in Flash. Dále používáme úložné objekty HTML5, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají požadovaná data bez ohledu na váš prohlížeč a nemají automatické datum vypršení platnosti. Pokud si nepřejete žádné zpracování Flash cookies, musíte si nainstalovat odpovídající doplněk, např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome. Použitím soukromého režimu v prohlížeči můžete zabránit použití objektů úložiště HTML5. Kromě toho vám doporučujeme pravidelně ručně mazat soubory cookie a historii prohlížeče.

5. Využití našeho internetového obchodu

Pokud si přejete objednat v našem internetovém obchodě, je pro uzavření smlouvy nutné poskytnout vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, datum narození, telefonní číslo), které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování smluv, jsou označeny samostatně, další podrobnosti jsou dobrovolné. Údaje, které jste poskytli, zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší vlastní bance. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod S.1 písm. b GDPR („plnění smlouvy“).

Můžete si dobrovolně vytvořit zákaznický účet, který nám umožní ukládat vaše následné údaje pro další nákupy, vaše minulé a aktuální údaje o objednávce a vaši interakci se společností Auto-Raifen GmbH SLTD:

Vaše výše uvedená zákaznická data.

Přehled vašich dokončených a aktuálních objednávek ve společnosti Auto-Raifen GmbH SLTD s podrobnostmi o čísle objednávky, značce, názvu zboží, profilu, rozměru, čísle, datu objednávky, datu dodání, stavu dodání, podrobnostech atd.

Zobrazí se vaše poslední přihlašovací údaje s datem, dnem a časem.

Náklady na vaši objednávku, fakturační adresa, dodací adresa, historie objednávky, informace týkající se plánování a stavu atd.

Když si vytvoříte účet v části „Můj účet“, údaje, které poskytnete, se budou odvolat. Všechna ostatní data, včetně vašeho uživatelského účtu, lze v zákaznické oblasti vždy smazat. Právním základem pro použití je čl. 6 odst. 1 bod S.1 písm. f GDPR („Rovnováha zájmů“).

Můžeme také zpracovat informace, které poskytnete, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho sortimentu nebo abychom vám zaslali e-maily s technickými informacemi. Z důvodu obchodních a daňových předpisů jsme povinni ukládat vaši adresu, údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let. Ukládáme však omezení zpracování, tj. vaše údaje budou použity pouze k dodržení zákonných povinností.

Proces objednávání je šifrován, aby se zabránilo třetím stranám v neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům.

6. Použití sociálních médií

V současné době používáme následující doplňky sociálních médií: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Používáme takzvané řešení na dvě kliknutími. To znamená, že při návštěvě našeho webu nejsou zpočátku předávány žádné osobní údaje poskytovatelům zásuvných modulů. Poskytovatel zásuvného modulu je rozpoznán příslušným logem. Dáme vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem zásuvného modulu pomocí tlačítka. Pouze pokud kliknete na označené pole a aktivujete jej, obdrží poskytovatel modulu plug-in informace, že jste navštívili příslušnou webovou stránku naší online služby. Kromě toho se předávají údaje uvedené v těchto zásadách. V případě Facebooku je podle příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa anonymizována ihned. Aktivací modulu plug-in se vaše osobní data přenášejí k příslušnému poskytovateli modulu plug-in a tam se ukládají (u poskytovatelů v USA). Protože poskytovatel zásuvných modulů provádí sběr dat zejména pomocí souborů cookie, doporučujeme vám odstranit všechny soubory cookie před kliknutím na šedé pole pomocí nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

Nemáme žádný vliv na shromážděná data a operace zpracování dat, ani si nejsme vědomi celého rozsahu sběru dat, účelu zpracování nebo doby uchování. Nemáme také žádné informace o mazání údajů shromážděných poskytovatelem doplňků.

Poskytovatel modulu plug-in ukládá údaje o vás shromážděné jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo designu webových stránek založených na potřebách. Takové hodnocení se provádí zejména (také pro nepřihlášené uživatele) za účelem zobrazení reklamy založené na potřebách a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro jejich uplatnění musíte kontaktovat příslušného poskytovatele zásuvných modulů. Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 S.1 písm. f GDPR („Rovnováha zájmů“).

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele zásuvných modulů a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli doplňků, budou vaše údaje shromážděné námi přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele doplňků. Pokud stisknete aktivované tlačítko a například pokud propojíte stránku, poskytovatel zásuvných modulů také uloží tyto informace do vašeho uživatelského účtu a veřejně je sdílí s vašimi kontakty. Doporučujeme se pravidelně odhlásit po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, protože to zabrání tomu, abyste byli mapováni poskytovatelem doplňků.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů uvedených níže. Zde také najdete další informace o vašich právech a možnostech konfigurace pro ochranu vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů doplňků a adresy URL s jejich oznámeními o ochraně osobních údajů:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů:

http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook se podrobil štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google se podrobil štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter se podrobil štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, dceřiná společnost společnosti Facebook Inc. Informace o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/155833707900388 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost Google LLC. Informace o ochraně soukromí a dodržování štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

III. Webová analýza/uživatelská online reklama 

1. Použití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a usnadňují analýzu toho, jak používáte naše webové stránky. Informace generované souborem cookie o tom, jak používáte naše webové stránky, se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na tomto webu povolena anonymizace IP, bude vaše IP adresa zkrácena společností Google, pokud se nachází v členských státech Evropské unie nebo v jiných stranách dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google.

Ukládání souborů cookie do počítače můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud tak však učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vygenerovaných souborem cookie a také zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného prostřednictvím následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“. Ve výsledku jsou adresy IP zpracovávány zkráceně, což tedy vylučuje jakékoli osobní reference. Pokud budou údajům, které se vás týkají, přiřazen osobní odkaz, budou okamžitě vyloučeny a osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Díky statistikám můžeme vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila ke štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je článek 6 odst.1 S.1 lit. f GDPR.

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436?1001. Podmínky uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled soukromí: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, stejně jako zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tento web také používá Google Analytics pro analýzu návštěvnosti mezi zařízeními, která se provádí pomocí ID uživatele. Analýzu mezi zařízeními můžete ve svém zákaznickém účtu zakázat v části „Moje data“, „Osobní údaje“.

Tento web také používá Google Analytics pro analýzu návštěvnosti mezi zařízeními, která se provádí pomocí ID uživatele. Analýzu svého použití mezi zařízeními můžete deaktivovat v části Moje data, Osobní údaje ve vašem zákaznickém účtu na Googlu.

2. Optimizely

Ke zdokonalování a vývoji našich webových stránek používáme službu „Optimizely“ pro webovou analýzu, Optimizely, Inc., 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA. Za tímto účelem testujeme jednotlivé stránky – například abychom našli optimální umístění obsahu a shromáždili statistické údaje. Za tímto účelem nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Informace o vašem chování na tomto webu se přenášejí anonymně do Optimizely v USA a ukládají se tam na jejich serverech. Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 S.1 písm. f GDPR („Rovnováha zájmů“).

Informace o zásadách ochrany osobních údajů Optimizely najdete na: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely se podrobil štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely můžete deaktivovat podle pokynů na následujícím odkazu: https://www.optimizely.com/opt_out.

3. DoubleClick od Google

Tato webová stránka nadále používá online marketingový nástroj DoubleClick od společnosti Google. DoubleClick používá soubory cookie ke konfiguraci reklam, které jsou relevantní pro uživatele, ke zlepšení přehledů výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy vícekrát. Google používá ID souboru cookie k určení, které reklamy jsou spuštěny ve kterém prohlížeči, a může zabránit jejich opakovanému zobrazení. Společnost DoubleClick dále používá ID souborů cookie ke sledování konverzí souvisejících s požadavky na reklamu. To je případ, kdy se uživateli zobrazí reklama DoubleClick a později přejde na web inzerenta se stejným prohlížečem a něco si tam koupí. Podle Google neobsahují soubory cookie DoubleClick osobně identifikovatelné informace.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším používáním údajů, které jsou shromažďovány implementací tohoto nástroje společností Google, a informujeme vás proto podle naší úrovně znalostí: Zahrnutím služby DoubleClick získá Google informace, ke kterým jste přistupovali příslušnou část našeho webu nebo jste klikli na inzerát od nás. Pokud jste zaregistrováni ve službě poskytované společností Google, může Google spojit návštěvu s vaším účtem. I když nejste registrováni u Google nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel vaši IP adresu najde a uloží si ji.

Účast na tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče, zejména potlačení cookies třetích stran vám zabrání v přijímání reklam třetích stran; b) deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény  „www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, přičemž toto nastavení bude odstraněno, když odstraníte své cookies; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude odstraněno, když odstraníte soubory cookie; d) trvalým deaktivováním prohlížeče Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome ve vašem prohlížeči pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujeme vás, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky v plném rozsahu.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst.1 S.1 písm. F GDPR. Další informace o službě DoubleClick od spoelčnosti Google najdete na https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, a také o ochraně údajů ve společnosti Google obecně: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Případně můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google se podrobil štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Používáme také Google Remarketing. Toto je proces, s nímž bychom vás rádi znovu kontaktovali. Prostřednictvím této aplikace se vám po návštěvě našich webových stránek mohou zobrazit naše reklamy překryté, jak budete nadále používat internet. To se provádí pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, pomocí kterých Google zaznamenává a hodnotí vaše chování při používání při návštěvě různých webových stránek. Takto určuje Google vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Ke sloučení údajů shromážděných v rámci remarketingu s vašimi osobními údaji, které mohou být uloženy společností Google, nedochází podle prohlášení společnosti Google. Podle Google je zejména v remarketingu implementována pseudonymizace.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je článek 6 odst.1 S.1 písm. f GDPR. Více informací o ochraně osobních údajů na Google naleznete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Případně můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google se podrobil štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Reklamy Bing (sledování konverzí)

Používáme technologii Microsoft pro převod (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Společnost Microsoft umístí soubor cookie do vašeho počítače, pokud jste se dostali na náš web prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Jak Microsoft, tak vidíme, zda návštěvníci webu přišli na náš web prostřednictvím reklam na Bingu a dosáhli dříve určené vstupní stránky (konverzní stránky). Vidíme pouze počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na stránku konverze. Nejsou sdíleny žádné osobní údaje týkající se identity návštěvníka webu. Požadované nastavení souboru cookie můžete odmítnout, například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně zakáže automatické nastavení souborů cookie. Právním základem zpracování vašich údajů je článek 6 odst.1 S.1 písm. f GDPR („Rovnováha zájmů“). Další informace o ochraně osobních údajů a cookies na webu Microsoft Bing najdete na webu společnosti Microsoft: http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

Používáme také Bing Remarketing. Toto je proces, s nímž bychom vás rádi znovu kontaktovali. Prostřednictvím této aplikace se vám po návštěvě našich webových stránek mohou zobrazit naše reklamy překryté, jak budete nadále používat internet. To se provádí pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, pomocí kterých je vaše chování při používání zaznamenáváno a vyhodnocováno společností Microsoft při návštěvě různých webových stránek. Takto určuje společnost Microsoft vaši předchozí návštěvu našeho webu. Podle prohlášení společnosti Microsoft nedochází ke sloučení údajů shromážděných v rámci remarketingu s vašimi osobními údaji, které mohou být uloženy společností Microsoft. Podle společnosti Microsoft je zejména v remarketingu implementována pseudonymizace.

Revize: 25. května 2018

V případě sporu v souvislosti s on-line nákupu, můžete použít stránky:
© 2023 Powered by Now.bg